ZÁSADY OCHRANY ÚDAJOV

1 – Preambula 

Zásady ochrany údajov opísané v tomto dokumente sa vzťahujú k webovým stránkam www.symbiosys.com (ďalej ako „webové stránky“). Ich cieľom je informovať používateľa webových stránok (ďalej len „používateľ“) o spracúvaní údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré vykonáva spoločnosť BIOCODEX SAS, o právach, ktoré má vzhľadom na svoje údaje, a spôsobe, akým môže tieto práva uplatňovať.

2 – Všeobecné ustanovenia

Nasledujúce ustanovenia sa vzťahujú na celé spracúvanie osobných údajov vydavateľom na týchto webových stránkach, ak nie je v osobitných ustanoveniach uvedené inak.

Právny rámec

Vydavateľ ako prevádzkovateľ údajov vyhlasuje, že na týchto webových stránkach spracúva osobné údaje v súlade s predpismi platnými o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, najmä nariadením EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 – všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).

Spoločnosť Biocodex v rámci dodržiavania predpisov vymenovala zodpovednú osobu vo vzťahu k francúzskemu úradu pre ochranu údajov (CNIL). Toto vymenovanie je účinné ku dňu 25. mája 2018, čj. DPO-3068.

Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľ údaje je identifikovaný ako:

Biocodex, zjednodušená akciová spoločnosť podľa francúzskeho práva s kmeňovým imaním vo výške 4 284 000 EUR zapísaná v Obchodnom registri RCS. Créteil pod č. 562 064 600, so sídlom na adrese 22 rue des Aqueducs – 94250 Gentilly – Francúzsko, štatutárny zástupca: p. Jean-Marie Lefèvre s riadnymi právomocami predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa.

Práva používateľa na jeho údaje

V súlade s predpismi platnými o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, najmä nariadením EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 – všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), si môže používateľ v súvislosti s údajmi, ktorými sa preukazuje svoju totožnosť, uplatniť právo na prístup k údajom, opravu údajov, vymazanie údajov, obmedzenie spracúvania údajov a vznesenie námietky týkajúcej sa jeho údajov u zodpovednej osoby spoločnosti Biocodex [alebo uviesť kontaktnú osobu pridruženého subjektu zodpovednú za ochranu údajov] pomocou kontaktného formulára uvedeného na webových stránkach. Používateľ si môže v prípade potreby uplatniť právo podať sťažnosť dozornému orgánu u svojho miestneho orgánu pre ochranu údajov.

Zabezpečenie osobných údajov

Vydavateľ prijíma všetky nevyhnutné opatrenia na zachovanie bezpečnosti osobných údajov používateľa a jeho cieľom je najmä zabrániť ich narušeniu, poškodeniu alebo neoprávnenému prístupu tretích strán k nim.

Vydavateľ na týchto webových stránkach používa protokol https. Tento bezpečnostný mechanizmus umožňuje používateľovi overiť identitu webovej stránky, ku ktorej pristupuje, a to pomocou overovacieho certifikátu vydanému orgánom tretej strany, ktorý je známy svojou spoľahlivosťou. Protokol tiež zaručuje dôvernosť a integritu údajov zaslaných používateľom, napríklad informácií zadaných v kontaktnom formulári.

3 – Osobitné ustanovenia

Nasledujúce ustanovenia sa konkrétne týkajú každého spracovania osobných údajov vydavateľom na týchto webových stránkach.

Uvádzajú sa tu podrobnosti najmä o:

 • účele spracúvania,
 • právnom základe,
 • dotknutých osobách,
 • spracúvaných osobných údajoch,
 • čase použiteľnosti údajov,
 • príjemcoch údajov.

Kontaktný formulár

Účel spracúvania

Kontaktný formulár na týchto webových stránkach používateľovi umožňuje elektronický kontakt s vydavateľom. Toto spracúvanie osobných údajov vydavateľovi umožňuje:

 • prijímať správy, ktoré sú mu adresované,
 • sledovať korešpondenciu s používateľom,
 • dodržiavať svoje povinnosti týkajúce sa zdravotníckej vigilancie,
 • vypracovávať štatistiky služieb

Právny základ na spracúvanie sú oprávnené záujmy, ktoré vydavateľ sleduje vo vzťahu k používateľovi.

Ak je zverejnenie súčasťou rámca zdravotnej vigilancie, údaje používateľa sú predmetom ďalšieho spracúvania, ktoré je konkrétne stanovené v tomto rámci.

Spracúvanie nezahŕňa automatizované rozhodovanie (vrátane profilovania).

Dotknuté osoby

Spracúvanie sa týka všetkých používateľov, ktorí sa chcú obrátiť na vydavateľa elektronicky, ako aj na pracovníkov vydavateľa zodpovedných za spracovanie žiadostí.

Spracúvané údaje

 • Totožnosť používateľa a e-mailová adresa
 • Dátum, predmet a telo správy
 • Následné aktivity
 • Štatistika činnosti

Povinné údaje sú potrebné na riadne posudzovanie žiadosti.

Údaje sa uchovávajú 5 rokov od spracovania žiadosti. Ak je však zverejnenie súčasťou rámca zdravotníckej vigilancie, lehota uchovávanie je stanovená v ďalšom spracovaní, ktoré je pre tento účel výslovne stanovené.

Príjemcovia údajov

Spracúvanie sa týka pracovníkov vydavateľa:

 • zodpovedných za spracovanie korešpondencie v súvislosti s webovými stránkami
 • zodpovedných za zverejnenie obsahu a technickú správu webových stránok
 • určených na riešenie zdravotníckej vigilancie

Medzi príjemcov údajov patria aj zamestnanci dotknutých poskytovateľov služieb.

Nevykonávajú sa žiadne prenosy údajov mimo Európsku úniu.

Odber newslettra

Účel spracúvania

Vydavateľ používateľovi umožňuje prihlásenie sa na odber informačného newslettra, aby bol používateľ informovaný o novinkách súvisiacich s webovými stránkami. Toto spracúvanie osobných údajov vydavateľovi umožňuje:

 • správu odberov a elektronického zasielania
 • vypracovávať štatistiky služieb

Právny základ na spracúvanie je súhlas dotknutej osoby.

Používateľ sa môže odhlásiť (odvolať svoj súhlas) prostredníctvom odkazu na odhlásenie z odberu v newslettre, ktorý dostal.

Spracúvanie nezahŕňa automatizované rozhodovanie (vrátane profilovania).

Dotknuté osoby

Spracúvanie sa týka každého používateľa, ktorý chce dostávať newsletter na e-mailovú adresu, ktorú poskytol.

Spracúvané údaje

 • E-mailová adresa
 • Dátum prihlásenia na odber
 • Štatistiky týkajúce sa rozosielanie newslettra

Na zasielanie newslettra je nutné získanie e-mailovej adresy.

Vydavateľ si e-mailovú adresu ponecháva, kým sa dotknutá osoba neodhlási (prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu obsiahnutého v newslettroch).

Príjemcovia údajov

Príjemcovia môžu v závislosti od svojich potrieb dostať všetky údaje alebo ich časť:

 • používateľ webových stránok prihlásený na odber newslettra
 • zamestnanci vydavateľa, ktorí zodpovedajú za správu služieb newslettra, vydávanie obsahu, technickú správu webových stránok
 • pracovníci poskytovateľov služieb, ktorých sa webové stránky týkajú

Keďže službu newslettra môže poskytovať tretia strana, môžu byť údaje prenášané mimo Európskej únie.

Obmedzenie prístupu

Účel spracúvania

Vydavateľ používateľovi umožňuje prístup na webové stránky pomocou prihlasovacieho mena a hesla, aby mohol využívať personalizovaný obsah. Toto v závislosti od prípadu umožňuje:

 • personalizáciu komunikácie
 • navrhovať prostredie pre objednávanie v prípade stránok e-commerce (história nákupného košíka a objednávok, platobný modul, história faktúr, sponzorstvo atď.)
 • ponúkať prostredie elektronického vzdelávania v prípade e-learningových webových stránok (školiace moduly, hodnotiace dotazníky, kvízy, hry atď.)
 • vypracovávať štatistiky týkajúce sa ponúkaného obsahu/služieb,